Közzétételek, tájékoztatók

Üzletszabályzatok és mellékletei

Üzletszabályzat – hatályos 2022. augusztus 10-től 2022 augusztus 21-ig.
Üzletszabályzat – hatályos 2021. november 15-től 2022. augusztus 9-ig.
Üzletszabályzat – hatályos 2021. augusztus 1-től 2021. november 14-ig.
Üzletszabályzat – hatályos 2021. május 1-től 2021. július 31-ig.
Üzletszabályzat – hatályos 2020. július 1-től 2021. április 30-ig.
Üzletszabályzat – hatályos 2019. június 7-től 2020. június 30-ig.
Üzletszabályzat – hatályos 2019. április 18-tól – 2019. június 6-ig.
Üzletszabályzat – hatályos 2019. április 10-től – 2019. április 17-ig.
Üzletszabályzat – hatályos 2018. augusztus 8-tól – 2019. április 9-ig.
Üzletszabályzat – hatályos 2018. január 26-tól – 2018. augusztus 7-ig.
Üzletszabályzat – hatályos 2017. május 17-től – 2018. január 25-ig.

Ügyféltájékoztató

Szabályzatok, iratminták

Ügyféltájékoztató Díjjegyzék módosulásról (2023.09.01-)
Ügyféltájékoztató Díjjegyzék módosulásról (2023.08.01-)
Az első 5 végrehajtási helyszínről 2022.
Ügyféltájékoztató Díjjegyzék módosulásról (2022.12.15-)
Meghatalmazás – természetes személy Ügyfél részére
Összeférhetetlenségi politika dokumentum letöltése
Végrehajtási politika dokumentum letöltése

Hirdetmények

Hirdetmény üzemszünetről 2024.01.30.
Hirdetmény személyes ügyfélfogadás szüneteltetéséről 2023.12.15 - 2024.01.08.
Hirdetmény Üzletszabályzat módosulásáról 2023.12.15.
Hirdetmény ösztönzők elfogadásáról
Hirdetmény promóciós díjkedvezményről 2023.03.01. - 2023.04.30.
Hirdetmény az üzemszünetről 2023.03.16

Egyéb

ESMA Befektetési útmutató
Értékpapír kisokos

Fogyasztóvédelem

MNB Fogyasztóvédelem
MNB YouTube csatorna

Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

Fogalomtár

Adó

Mindenfajta adó, illeték, díj, vám vagy más hasonló jellegű kötelezettség (korlátozás nélkül beleértve bármely, az ilyen fizetési kötelezettség elmulasztásából eredően fizetendő valamennyi bírság vagy kamat is.) 

Alkalmassági kérdőív/teszt

Befektetési tanácsadás szolgáltatás nyújtása esetén a Társaság által – az Ügyfél részére ajánlott ügylet, valamint az annak tárgyát képező pénzügyi eszköz alkalmasságának vonatkozásában – elvégzett vizsgálat és értékelés, amely az Ügyfél által a Társaság által rendszeresített formában megadott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteire, tapasztalatára, végzettségére, kockázatviselő képességére, jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó információkon alapul.

Állampapír

A Magyar Állam vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.

Általános Szerződési Feltételek

Az egyes Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Társaság által történő  szolgáltatások nyújtásának részletes feltételeit szabályozza.

Befektetési ajánlás

Pénzügyi eszközre, tőzsdei termékre vagy annak kibocsátójára vonatkozó olyan elemzés, javaslat vagy más információ, amelynek nyilvánosságra hozatala vagy mások számára oly módon történő hozzáférhetővé tétele, amely alapján az nyilvánosságra kerülhet, befolyásolhatja, hogy a befektető saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac hatásaitól tegye függővé.

Befektetési alap

A Kbftv.-ben meghatározott feltételekkel létrehozott kollektív befektetési forma. 

Befektetési elemzés

Pénzügyi eszközre vagy annak kibocsátójára vonatkozó, a Tpt. szerinti befektetési ajánlás, ide nem értve a befektetési tanácsadást. A Társaság befektetési elemzést kizárólag saját kezdeményezésére készít és teszi elérhetővé az Ügyfelek számára.

Befektetési jegy

A Kbftv.-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír.

Befektetési Számla

A Végrehajtópartner által az Ügyfél részére vezetett ügyfélszámla, Értékpapírszámla és Értékpapír Letéti Számla együttesen.

Befektetési tanácsadás

A Bszt.-ben meghatározott pénzügyi eszközre vonatkozó ügylethez kapcsolódó, személyre szóló ajánlás nyújtása, ide nem értve a nyilvánosság számára közölt tény, adat, körülmény, tanulmány, riport, elemzés és hirdetés közzétételét, továbbá a befektetési vállalkozás által az Ügyfél részére adott, e törvény szerinti előzetes és utólagos tájékoztatást.

Befektetési vállalkozás

Aki a Bszt. szerinti tevékenység végzésére jogosító engedély alapján, harmadik személy részére, ellenérték fejében, rendszeres gazdasági tevékenysége keretében befektetési szolgáltatást nyújt, vagy befektetési tevékenységet végez, ide nem értve a Bszt. 3. §-ában meghatározottakat.

Befektető

Az a személy, aki befektetési alapkezelővel vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a szabályozott piac, a tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja, illetve a kollektív befektetési értékpapír tulajdonosa.

Befektető Védelmi Alap (BEVA)

A Befektető-védelmi Alap önálló jogi személy, amely a törvény rendelkezései, valamint saját szabályzatai alapján, tagjai díjbefizetései és egyéb bevételei felhasználásával korlátozott vagyoni biztosítást nyújt abban az esetben, ha valamely tagja a meghatározott ügyfélköveteléseket fedezet hiányában nem képes kiadni, vagyis a letétek kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét nem tudja teljesíteni.

Bszt

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény.

Dematerializált értékpapír

A Tpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.

Elfogadható partner minősítésű ügyfél

Azon Ügyfél aki, amely a Bszt. alapján az alábbiaknak minősül: befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, biztosító, befektetési alap és befektetési alapkezelő, valamint kollektív befektetési társaság, kockázati tőkealap és kockázati tőkealapkezelő,magán-nyugdíjpénztár és önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi értéktár, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, tőzsde,

Bszt. szerinti kiemelt vállalkozás,

Bszt. szerinti kiemelt intézmény, és vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti tagállam ilyenként ismer el.

Esedékesség

Az értékpapír kibocsátója által meghatározott azon nap (E nap), amelyen egy adott értékpapírra vonatkozóan a kibocsátó által teljesítendő kifizetés (pl. kamat, hozam, törlesztés, osztalék) esedékessé válik.

Értéknap

Az ügylet elszámolásának napja. bármely a Társaság által továbbított befektetési szolgáltatási ügylet vonatkozásában az a nap, amelyen az ügyletből eredő teljes pénz- és pénzügyi eszköz elszámolás ténylegesen megtörténik, az Ügyfél Befektetési Számláját a Végrehajtópartner jóváírja, megterheli.

Értékpapír

A forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minősülő pénzügyi eszköz. A magyar jogszabályok szerint értékpapírnak minősül mindazon okirat, vagy elektronikus úton rögzített jelsorozat (dematerializált értékpapír), amelyben az értékpapír kiállítója (kibocsátója) feltétlen és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy ő maga vagy az értékpapírban megnevezett más személy az értékpapír ellenében, meghatározott pénzösszeget szolgáltat a jogosultnak.

Értékpapír-kód

A központi értéktár által kiadott, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok azonosítására szolgáló betű vagy számjelek összessége, illetve ezek kombinációja (ISIN azonosító).

Felügyelet vagy MNB

A Magyar Nemzeti Bank.

IBAN szám

A pénzforgalomban használt kifejezés (International Bank Account Number) egységes felépítésű nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám, ami a fizetési számlák jelölésére, illetve a Fizetési számla nemzetközi azonosítására szolgál.

ISIN azonosító

A központi értéktár által kiadott, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok, illetőleg tőzsdei termékek azonosítására szolgáló betű vagy számjelek összessége, illetve ezek kombinációja.

Kamat

Az a pénzmennyiség, amellyel a tőke egy adott kamatozási időtartam alatt növekszik.

Kamatkockázat

A kamatkockázat (vagy kamatlábkockázat) annak lehetősége, hogy a pozíciónk vagy portfóliónk értéke kedvezőtlenül változik a piaci kamatlábak változásának következtében. A leggyakrabban előforduló és legegyszerűbb kamatkockázatnak kitett eszközök az állampapírok és a vállalati kötvények. A hozamszint (kamatlábak) csökkenésénél (ceteris paribus) a kötvények értéke nő, hozamemelkedés esetén pedig csökken. A kamatkockázat legfontosabb mérőszáma a duration (vagy átlagidő).

Kamatperiódus

A kamat módosításának gyakoriságát mutatja. Kamatperióduson belül a kamat fix, állandó, mértéke megváltoztatására csak a kamatperiódus fordulónapján van lehetőség. A kamatperiódus hossza az ügyleti évtől eltérő lehet, azonban az első kezdő napja egybeesik a kölcsön kezdőnapjával.

Kamatperiódus fordulónapja

A kamatperiódusnak megfelelő időtartam elteltét követő naptári nap.

KELER Zrt.

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.: a tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásával, az ügyletek teljesítésének biztosításával, tőzsdeforgalmi- és letéti számlavezetéssel, értékpapír számlavezetéssel, a letétkezelők részére letéti szolgáltatások nyújtásával és részvénykönyv-vezetéssel foglalkozó szervezet, elszámolóház.

KELER-képes értékpapír

 A KELER mindenkor hatályos értékpapír befogadási listáján meghatározott értékpapírok.

Keretszerződés

A Megbízás felvétele és továbbítása befektetési szolgáltatás főbb feltételrendszerét tartalmazza, az eseti megbízási szerződések megkötésének feltétele.

Kibocsátó

Az a jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely az értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja.

KID

A KID dokumentum alkalmazását egy európai uniós szabályozás teszi kötelezővé minden olyan lakossági befektetési termék esetében, ahol a fogyasztó nem közvetlenül vásárolja meg a befektetési eszközt, hanem azt a pénzügyi szolgáltató becsomagolja egy termékbe. Ezekben az esetekben a termék befektetési hozama jellemző módon a mögöttes, becsomagolt befektetési eszközöktől függ, ezért különösen fontos, hogy a fogyasztó megértse a mögöttes eszközben foglalt kockázatokat és költségeket.

Kincstárjegy

Az állam által kibocsátott, maximum 1 éves lejáratú értékpapír, mely lehet diszkont típusú, amikor a névérték alatti árfolyamon lehet megvásárolni, és lejáratkor a névértéket fizeti vissza, vagy pedig kamatozó típusú, amikor a futamidő végén a névértékre számított előre meghatározott kamatot fizet.

Kollektív befektetési forma

Minden olyan kollektív befektetés, amely több befektetőtől gyűjt tőkét abból a célból, hogy meghatározott befektetési politikának megfelelően befektesse a befektetők javára.

Megbízás

A befektetési piacokon az üzletkötés alapjául szolgáló, ügyfél által adott szándéknyilatkozat, amelyben meghatározza, hogy milyen termékre milyen irányú üzletkötést, milyen árfolyamon kíván kezdeményezni.

Megbízás felvétele és továbbítása

A megbízás felvétele és végrehajtása az Ügyfél javára az Ügyfél megbízása alapján a Társaság saját nevében az Ügyfél javára (terhére) folytatott tevékenysége, ahol a felek jogai és kötelezettségei a Keretszerződésekben és az eseti megbízási szerződésekben vannak meghatározva. A Keretszerződések és az eseti szerződések rendelkeznek a megbízás felvételének, teljesítésének, elszámolásának módjáról.

Megfelelési kérdőív

A társaság által nyújtott befektetési szolgáltatás esetén az Ügyfél által végrehajtani kívánt ügylet, valamint az annak tárgyát képző pénzügyi eszköz megfelelésének vizsgálata és értékelése, amely az Ügyfél befektetési szolgáltatásokkal, pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ismereteire, tapasztalatára, iskolai végzettségére, valamint foglalkozására vonatkozó információkon alapul.

Mintaportfólió

Virtuális befektetési portfolió, amely a befektetési tanácsadás során egyedileg ajánlott, az ügyfél számára alkalmas pénzügyi eszközök összessége.

Nettó hozam

A befektető valódi hozama, amiból már az összes jutalékot, költséget és egyéb díjat levonták. Az a tőkenövekmény, ami ténylegesen jóváírásra kerül az ügyfél számláján. Konstrukciótól függően még adókötelezettség terhelheti.

Nem komplex pénzügyi eszköz

Az a pénzügyi eszköz, amely

 • nem minősül olyan értékpapírnak, amely átruházható értékpapír megszerzésére vagy értékesítésére jogosít, vagy amely átruházható értékpapír, deviza, kamatláb vagy hozammutató, áru, index vagy más hasonló, referenciaként értelmezhető intézkedés változásán alapul és készpénzben teljesítendő;
 • nem minősül a Bszt. 6. § d)-k) pontjaiban meghatározott eszköznek (származtatott ügyletek);
 • értékesítésére, visszaváltására, vagy hozamának egyéb módon történő realizálására gyakori és rendszeres lehetőség áll fenn nyilvános, piaci árnak minősülő vagy a pénzügyi eszköz kibocsátójától független ármeghatározó rendszer által közzétett árfolyamon,
 • nem foglal magában a beszerzési költségét meghaladó tényleges vagy esetleges kötelezettséget az Ügyfél számára,
 • tekintetében, lényeges jellemzőire nézve olyan tartalmú, és minőségű, nyilvános információk állnak rendelkezésre, amelyek a lakossági ügyfél részére lehetővé teszik megalapozott befektetési döntés meghozatalát.
Nem rezidens

Az a szervezet, amely gazdasági érdekeltségének központja nem a Magyar Köztársaság területén – ideértve a vámszabad és a tranzitterületet is – van, és magyar cégbíróságnál nincs bejegyezve. Nem rezidensnek minősül – többek között – az a szervezet, amelyre egyidejűleg igaz, hogy adószáma 51-re végződik, gazdálkodási forma kódja (az egységes statisztikai számjel 13.-15. karaktere) 931, és magyar cégbíróságnál nincs bejegyezve.

Nettó eszközérték

A befektetési alap vagyonában szereplő eszközök értéke – ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és a kölcsönbe adásból származó követeléseket is – csökkentve az azt terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is.

Nyílt végű befektetési jegy

A nyílt végű befektetési alap nevében (javára és terhére) a Kbftv.-ben meghatározott módon és alakszerűséggel – sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, visszaváltható értékpapír.

Nyíltvégű befektetési alap

Olyan befektetési alap, amelynél visszaváltható befektetési jegyek kerülnek folyamatos forgalmazásra.

Nyilvános forgalomba hozatal

Az értékpapír nem zártkörű forgalomba hozatala.

Nyomdai úton előállított értékpapír

A vonatkozó jogszabályok alapján, az előírt módon és papíranyagra nyomtatottan, fizikai formában létező értékpapír.

OTC

Tőzsdén kívüli befektetési piac.

OTC ügylet

Olyan, pénzügyi eszköz bármilyen formában történő adásvételére irányuló szerződés, amelynek megkötésére a Tőzsdén kívül, és más szabályozott piac által erre a célra üzemeltetett rendszeren kívül kerül sor, és amelyre a Tőzsde, valamint más szabályozott piac szabályzatai nem vonatkoznak.

Pénzügyi elemzés

Pénzügyi elemzés keretében a Társaság, elemzést ad az Ügyfelek tőkepiaci befektetéseihez szükséges pénzügyi követelményekről, kockázatokról, ezeknek tőkepiaci eszközökkel való kezeléséről. A Társaság pénzügyi elemzést kizárólag saját kezdeményezésére készít és teszi elérhetővé az Ügyfelek számára.

Pénzügyi eszköz

A Társaság által végzett befektetési szolgáltatások tárgyát képezi:

 • az átruházható értékpapírok,
 • a pénzpiaci eszköz,
 • a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír,
 • az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott megállapodás, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,
 • az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott megállapodás, eszköz, amelyet készpénzben kell kiegyenlíteni, vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint készpénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nem teljesítés,
 • egyéb, az a)–e) pontban nem említett eszközhöz, joghoz,kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik, vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet.
Piaci szabályok

A pénzügyi eszközökre, illetve a befektetési szolgáltatási ügyletekre irányadó jogszabályok, szabályzatok és piaci szokványok az ügyletkötések piacán, a klíring és elszámoló rendszerekben (pl. KELER Zrt.), valamint a teljesítésbe bevont más szervezeteknél (pl. ÁKK).

Pmt.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény.

Ptk.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Referencia index

A befektetések esetén egy olyan, jellemzően elméleti piaci portfólióból összeállított index, amihez képest a befektetés teljesítményét viszonyítani, értékelni lehet.

Rezidens

Minden olyan természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely gazdasági érdekeltségének központja Magyarország gazdasági területén van. Ennek megfelelően rezidensnek minősül:

 • a Magyar Köztársaság területén állampolgárságától függetlenül legalább egy éve életvitelszerűen tartózkodó, vagy szándékai szerint tartózkodni akaró természetes személy, ide nem értve az itt működő külföldi diplomáciai és konzuli képviseletek nem magyar állampolgárságú tagját, alkalmazottját és azok családtagját, továbbá a tanulmányok folytatása vagy gyógyászati kezelés céljából itt tartózkodó illetve ide érkező személyt, 
 • a külföldön működő magyar diplomáciai és konzuli képviseletek, azok magyar állampolgárságú tagja, alkalmazottja és az említett személyek családtagja, a Magyar Honvédség hivatásos vagy szerződéses állományának külföldön szolgálatot teljesítő tagja, továbbá a Magyar Állam alkalmazásban külföldön munkát végző egyéb természetes személy. 
 • a Magyar Köztársaság területén – ideértve a vámszabad- és a tranzitterületet is – székhellyel, telephellyel rendelkező vagy egyébként gazdasági tevékenységet folytató jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet)

Amennyiben egy szervezet rezidensi státusza – a fizikai jelenlét hiányában -, nem állapítható meg a székhelye alapján, a szervezet bejegyzésének helyét kell figyelembe venni, azaz a magyar cégbíróságnál bejegyzett szervezet minősül rezidensnek.

Szabályozott piac

Az Európai Unió tagállamának tőzsdéje és minden más olyan piaca, amely megfelel a következő feltételeknek:

 • piacműködtető által működtetett és/vagy irányított multilaterális rendszer,
 • megkülönböztetés mentesen, szabályaival összhangban összehozza több harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és eladási szándékát, vagy elősegíti ezt oly módon, hogy az szerződést eredményez a szabályai alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz tekintetében
 • a székhely szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának engedélyével rendelkezik,
 • rendszeres időszakonként, meghatározott időben működik,
 • szerepel az Európai Bizottság honlapján közzétett, a szabályozott piacokról készített jegyzékben.
Szakmai minősítésű ügyfél

Az az Ügyfél, aki megfelel a Bszt. 49.§-ban foglalt feltételeknek, illetve a 48.§-a alapján ilyennek minősül.

Szja

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.

T+2 nap

A hazai- és nemzetközi tranzakciók során is gyakran alkalmazott elszámolási eljárás, ahol az ügyletek megkötésének napja után 2 munkanappal történik meg a valós elszámolás.

Teljesítési Igazolás

Az Ügyfél által adott megbízás továbbításának végrehajtásáról, a Társaság által kiállított tájékoztatás, melyben feltüntetésre kerülnek a teljesítésre vagy részteljesítésére vonatkozó adatok, továbbá az Ügyfél részére visszaigazolásra kerül a szerződésszerű teljesítés, valamint az ügyfélszámlán való terhelés és jóváírás, a kapcsolódó díjakkal és jutalékokkal együtt.

Tényleges tulajdonos
 • az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Ptk. 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
 • az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
 • az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá
 • alapítványok esetében az a természetes személy,
 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár;
 • a fentiekben meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője minősül tényleges tulajdonosnak.
Termékcsoport

A pénzügyi eszközök Társaság által kockázati szempontok alapján meghatározott csoportja, amelynek vonatkozásában az Ügyfél minősítése és kockázati besorolása azonos.

Tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) vagy ennek bármely jogutódja.

Tőzsdei termék

A Tőzsdén forgalmazott pénzügyi eszköz, deviza és áru.

Tőzsdére bevezetett értékpapír

Az az értékpapír, amely a tőzsdei értékpapír listán szerepel.

Tpt.

A tőkepiacról szóló, 2001. évi CXX. számú törvény.

Ügyfél

Az a természetes személy, egyéni cég, gazdasági társaság és egyéb jogi személy, akinek/amelynek a Társaság befektetési szolgáltatást nyújt. Ügyfélnek minősül az Ügyfelek tájékoztatására, minősítésére és a szerződéskötés előtti tájékozódási kötelezettségre vonatkozó előírások tekintetében az a személy is, aki/amely a Társaság szolgáltatását igénybe kívánja venni.

Üzletszabályzat

Azon dokumentum, amely meghatározza a Társaság és az Ügyfelek közötti jogviszony alapvető szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a Társaság és valamennyi Ügyfél közötti minden olyan jogviszonyban, melynek során a Társaság befektetési szolgáltatást nyújt az Ügyfelek részére.

Végrehajtási helyszín

Azon szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer, rendszeres internalizáló, árjegyző, vagy egyéb más, a likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet, illetve ezekhez hasonló funkciót ellátó harmadik országbeli személy vagy szervezet, amelyekhez az Ügyfél megbízása továbbítható.

Zártkörű forgalomba hozatal

Ilyennek minősül a forgalomba hozatal, ha

 • az értékpapírt kizárólag minősített befektetők részére ajánlják fel; 
 • az értékpapírt minősített befektetőnek nem minősülő, tagállamonként száznál kevesebb személy részére ajánlják fel; 
 • az értékpapírt kizárólag olyan befektetők részére ajánlják fel, akik egyenként legalább ötvenezer euró vagy annak megfelelő értékben vásárolnak a felajánlott értékpapírokból;
 • az értékpapír névértéke legalább ötvenezer euró vagy annak megfelelő összeg; vagy 
 • az összes forgalomba hozott értékpapír kibocsátási értéke az ajánlattételtől számított tizenkét hónapon belül nem haladja meg a százezer eurót vagy az annak megfelelő összeget; 
 • a részvénytársaság szövetkezet átalakulásával jön létre és a részvényeket kizárólag az átalakuló szövetkezet tagjainak, üzletrész tulajdonosainak ajánlják fel; 

már zártkörűen forgalomba hozott értékpapír esetében zártkörű forgalomba hozatalnak minősül az is, ha

 • a kibocsátó korábban már kibocsátott részvényekkel azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó, azokat helyettesítő részvényeket bocsát ki, és az ilyen új részvények kibocsátása nem jelenti a kibocsátott alaptőke növelését;
 • az értékpapírt részvénytársaságban, nyilvános vételi ajánlat keretében történő befolyásszerzéssel kapcsolatban ellenértékként ajánlják fel; 
 • az értékpapírt a társaságok egyesülésével kapcsolatosan ellenértékként ajánlják fel;
 • a részvénytársaság, a részvényeseinek ingyenesen juttat az alaptőkén felüli vagyon terhére részvényeket, vagy osztalékként ezekkel azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényeket juttat, mint amelyre tekintettel az osztalékfizetés történik; az értékpapírt a kibocsátó, illetőleg kapcsolt vállalkozása bármelyikük munkavállalójának, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjának, illetve volt munkavállalójának, vezető tisztségviselőjének és felügyelőbizottsági tagjának ajánlja fel, értékesíti, illetőleg juttatja, ha a kibocsátó valamely értékpapírja valamely szabályozott piacra már be van vezetve. 
Zártvégű befektetési alap

Olyan befektetési alap, amelyre a futamidő lejáratának kivételével vissza nem váltható befektetési jegyek kerülnek kibocsátásra és forgalomba hozatalra.

Éves beszámolók

2020. éves beszámoló

2020. éves beszámoló
2020. könyvvizsgálói jelentés
2020. nyilvánosságra hozatal
2020. kiegészítő melléklet
2020.02.29. éves beszámoló
2020. üzleti jelentés
2020.02.29. kiegészítő melléklet
2020.02.29. könyvvizsgálói jelentés

2021. éves beszámoló

2021. éves beszámoló
2021. könyvvizsgálói jelentés
2021. kiegészítő melléklet

2022. éves beszámoló

2022. éves beszámoló
2022. könyvvizsgálói jelentés
2022. kiegészítő melléklet

MNB határozatok

H-JÉ-III-38_2023
H-EN-III-17_2023
H-EN-III-15_2023
H-EN-III-570/2021
H-PM-III-B-1/2021.
H-JÉ-III-43/2020.
H-JÉ-III-2/2020.

Visszaélés-bejelentés

Tájékoztató
Visszaélés-bejelentés szabályzat

Fenntarthatóság

Fenntarthatósági politika