Adatkezelési tájékoztató

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A SINUS-FAIR Corporate Zrt. (a továbbiakban: Társaság) mint adatkezelő a befektetési szolgáltatási szerződések megkötésével, nyilvántartásával és azok teljesítésével, továbbá ügyfél-támogatási és marketing tevékenységével összefüggésben az ügyfelei személyes adatait az irányadó jogszabályok adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az adatkezelés körében ügyfélnek tekintendő a Társaság

 • a természetes személy ügyfele, továbbá
 • a jogi személyiséggel rendelkező vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) ügyfelének képviseletében eljáró természetes személy.

Az adatkezelés körében irányadó jogszabályok az alábbiak:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet, illetve Rendelet).
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: ).
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/65/EU irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról.
 • A Bizottság 2016. április 25-i (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete, a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről.
 • A befektetési szolgáltatókról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.).
 • A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.).
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.).
 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.).
 • Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.).
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.); és
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.).
 1. A TÁRSASÁG ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATAI

Adatkezelő neve:                 SINUS-FAIR Corporate Zrt.

Székhelye:                             8200 Veszprém, Lövőház utca 12.

Cégjegyzékszáma:                Cg.19-10-500321

Telefonszáma:                       +36 88 400 331

Levelezési címe:                    8200 Veszprém, Lövőház utca 12.

E-mail címe:                          info@sf-corporate.hu 

Honlapja:                              www.sfcorporate.hu

Adatvédelmi tisztviselő:         dr. Kuczor Orsolya

                                                    

 1. ADATKEZELÉS A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉVEL ÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
  • Az adatkezelés célja a befektetési szolgáltatási szerződés megkötése, fenntartása, teljesítése, elszámolása, továbbá a befektetési szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek igazolása, és az abból fakadó jogok érvényesítése, valamint a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás.
  • A Társaság a befektetési szolgáltatási szerződés létrehozatala és teljesítése körében a természetes személy ügyfél esetén az alábbi – az ügyfélazonosításhoz és elérhetőséghez szükséges – személyes adatokat kezeli: családi és utónév, születési név, anyja neve, születési idő és hely, adóazonosító, lakcím, értesítési cím, telefon és e-mail elérhetőség, valamint a fizetési- és értékpapírszámlára és a befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyletekre vonatkozó adatok. Amennyiben az ügyfél a Társaság ügyfél-támogatási tevékenységére is igényt tart, ezen tevékenység körében a Társaság a fenti adatokon felül az ügyfél által vagy az ügyfél megbízásából a Társaságnak átadott adatokat is kezeli.
  • A Társaság a befektetési szolgáltatási szerződés megkötése és teljesítése körében a szervezet szerződő fél képviseletében eljáró természetes személy vonatkozásában az alábbi személyes adatokat kezeli: név, beosztás, illetve pozíció, telefonszám és e-mail elérhetőség.
  • Az adatkezelés jogalapja a természetes személy szerződő fél esetén a befektetési szolgáltatási szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele (1. számú melléklet), a befektetési szolgáltatási szerződés létrejötte esetében pedig a szerződés teljesítése.
  • Amennyiben a szerződő fél szervezet, a Társaság a szervezet szerződő fél képviseletében a kapcsolattartás során eljáró természetes személy alábbi személyes adatait kezeli: név, beosztás, illetve pozíció, telefon és e-mail elérhetőség. Az adatkezelés jogalapja a Társaságnak a jelen tájékoztató 2. számú mellékletét képező érdekmérlegelési teszttel alátámasztott jogos érdeke. A Társaság jogos érdeke a befektetési szolgáltatási szerződés teljesítése, a kapcsolattartás és a szerződés megkötésével, teljesítésével kapcsolatos tények igazolása.
  • A Társaság a fenti célból kezelt személyes adatokat a befektetési szolgáltatási szerződés fennállásának időtartamáig, a befektetési szolgáltatási szerződés megszűnését követően pedig addig kezeli, ameddig a szerződéssel kapcsolatban igény érvényesíthető, de legalább a megszűnését, illetve, ha jogvita keletkezett, annak lezárását követő 6 évig.
 2. MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉS
  • Az adatkezelés célja, a Társaság szolgáltatásainak megismertetése és azok igénybevételének ösztönzése céljából termékinformációk, reklámanyagok és ajánlatok küldése.
  • A Társaság marketing tevékenysége körében az alábbi személyes adatokat kezeli:
 • az ügyfél azonosításához szükséges adatok: név, anyja neve, születési hely és idő, lakcíme,
 • az érintett által a hozzájáruló nyilatkozatban megjelölt elérhetőségi adatok: az értesítési cím, telefonszám és e-mail cím.
  • Az adatkezelés jogalapja a természetes személy által adott önkéntes és tájékozott hozzájárulás. (1. számú melléklet)
  • A Társaság a fent megjelölt személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Az érintett továbbá jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen.
  • Amennyiben a szerződő fél szervezet, a Társaság a szervezet képviseletében a kapcsolattartás során eljáró természetes személy alábbi személyes adatait kezeli: név, beosztás, illetve pozíció, telefonszám és e-mail cím. Az adatkezelés jogalapja a Társaságnak a jelen Tájékoztató 2. számú mellékletét képező érdekmérlegelési teszttel alátámasztott jogos érdeke. A Társaság jogos érdeke a szolgáltatásainak megismertetése, és azok igénybevételének ösztönzése céljából történő termékinformációk, reklámanyagok és ajánlatok megküldése a szervezet ügyfél részére.
  • A Társaság a fent megjelölt személyes adatokat a szervezettel való kapcsolattartás időtartama alatt kezeli.
  • Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok fenti célból történő kezelése ellen.
 1. ADATKEZELÉS A JOGSZABÁLYBAN RÖGZÍTETT KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

 

5.1       Adatkezelés Bszt. szerinti kötelezettségekkel összefüggésben

5.1.1     A Társaság a Bszt. által előírt azonosítási, nyilvántartási, panaszkezelési, ügyfélminősítési, illetve előzetes tájékozódási kötelezettség teljesítése érdekében személyes adatokat kezel.

(Ezekről lásd bővebben a http://sfcorporate.hu honlapon elérhető Üzletszabályzatunkat.)

5.1.2.    A Társaság a Bszt. által meghatározott személyes adatokat kezeli (ld. jövedelemre, iskolai végzettségre, foglalkozásra, munkakörre vonatkozó információk, pénzügyi ügyletekre, eszközökre, szolgáltatásokra vonatkozó ismeretek stb.).

5.1.3.   Az adatkezelés jogalapja a Bszt. által rögzített jogi kötelezettség teljesítése.

5.1.4.    A Társaság a befektetési szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó panaszkezelés esetén, a panasszal kapcsolatban a Társaság rendelkezésére bocsátott, illetve a panasz kezeléséhez szükséges és a Társaság rendelkezésére álló személyes adatokat a panaszkezelési eljárás lezárásától számított 5 évig kezeli. Telefonon történő panaszkezelés esetén a Társaság és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt a Társaság hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt 5 évig megőrzi.

5.1.5.    A Társaság a Bszt. rendelkezései alapján köteles a szerződésekkel és megbízásokkal kapcsolatban a nyilvántartásában szereplő adatokat 5 évig – illetve amennyiben azt a Felügyelet előírja, legfeljebb 7 évig – megőrizni.

 

5.2 Adatkezelés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos kötelezettségekkel összefüggésben

5.2.1     A Társaság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása körében a Pmt., valamint a Kit. által előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése érdekében köteles a befektetési szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódóan ügyfél-azonosítást és a tényleges tulajdonos, rendelkezésre jogosult személyek azonosítását, illetve szűrését elvégezni. Az adatkezelés célja e körben pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozás gyanús esetek feltárása és bejelentése, valamint az ügyfelek kockázati besorolása, minősítése.

5.2.2.    Az azonosítás körében a Társaság a szerződő személy személyazonosságát, azonosító adatait, okmányait központi vagy más nyilvántartásokból lekérdezi és ellenőrzi. A Társaság a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Pmt.-ben meghatározottak szerint a személyazonosító okmányról másolatot készít.

5.2.3.    A Társaság a pénzmosás megelőzése körében végzett azonosítás során természetes személy vonatkozásában a Pmt. által meghatározott személyes adatokat kezeli (ld. többek között a természetes személy nevét, címét, állampolgárságát, azonosító okmányának típusát és számát, kiemelt közszereplő voltára utaló adatokat stb.). 

5.2.4.    A Társaság a pénzmosás megelőzése körében végzett azonosítás során a szervezet ügyfél esetén a képviseletére jogosult (ideértve a meghatalmazott és a rendelkezésre jogosult is) és a kézbesítési megbízott Pmt. által meghatározott személyes adatait kezeli.

5.2.5.   Az adatkezelés jogalapja a Pmt. és a Kit. által rögzített jogi kötelezettség teljesítése.

5.2.6.    A Társaság az ügyfél-átvilágítási és a tényleges tulajdonosról való nyilatkoztatási kötelezettség teljesítése során birtokába jutott adatokat, okiratokat, illetve azok másolatait, az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig köteles megőrizni. A bejelentési kötelezettség teljesítését, valamint az ügyleti megbízás felfüggesztését igazoló iratokat, illetve azok másolatait a Társaság a bejelentéstől, illetve a felfüggesztéstől számított 8 évig köteles megőrizni. A szolgáltató a fenti időtartamtól eltérően a fent meghatározott adatokat, okiratot a felügyeletet ellátó szerv, a pénzügyi információs egység, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 10 évig köteles megőrizni.

5.2.7.    A Társaság a fent meghatározott adatoknak, okiratoknak, illetve azok másolatának a törléséről, illetve megsemmisítéséről a megőrzési határidőt követően haladéktalanul gondoskodik.

 

5.3       Adózással, számvitellel kapcsolatos adatkezelés

5.3.1.    A Társaság a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást, továbbá a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), és azokkal összhangban az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat is a befektetési szolgáltatási szerződés megszűnését követő 8 évig, jogvita esetén, ha az későbbi időpont, a jogvita lezárását követő 5 évig törvényi kötelezettsége teljesítése jogalapján megőrzi.

5.3.2.    Az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 179. §-a alapján a Társaság az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében az általa kibocsátott, valamint a birtokában levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okiratokat ezzel összhangban az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat is legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig a törvényi kötelezettsége teljesítése jogalapján megőrzi.

5.3.3.    Az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdése alapján a Társaság az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében az általa kibocsátott, valamint a birtokában levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okiratokat és azokkal összhangban az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat is az adó megállapításához való jog elévüléséig, halasztott adó esetén annak esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig, jogvita esetén annak lezárását követő 5 évig a törvényi kötelezettsége teljesítése jogalapján megőrzi. 

5.3.4.    A Társaság a fent hivatkozott jogszabályi kötelezettségek teljesítése során a szervezet ügyfél esetén a képviseletére jogosultak nevét, beosztását és elérhetőségi adatait kezeli.

 1. AZ ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

 

6.1       Adatfeldolgozók igénybevétele

6.1.1     A Társaság a befektetési szolgáltatás nyújtása során Bszt. szerinti közvetítőket (függő ügynököket) veszi igénybe, akik az érintettek személyes adatait a Társaság rendelkezése szerint adatfeldolgozóként kezelik. Az Adatfeldolgozó által igénybevett közvetítőkről az érintettek az MNB alábbi oldalán tudnak tájékozódni:

https://intezmenykereso.mnb.hu/Details/Index?LId=186976&EntityType=Institute&ex pandAccordions=IntezmenyAlapadatok

6.1.2.     A Társaság az ügyfelek adatait továbbíthatja a részére tevékenységet végző vele kiszervezésre irányuló jogviszonyban lévő szervezetek részére. A Társaság által kiszervezett tevékenységet végzők listáját az Üzletszabályzat melléklete tartalmazza. A kiszervezett tevékenységet végző részére történő adattovábbítás célja a kiszervezett tevékenység elvégzése. Az adatkezelés a kiszervezett tevékenység megvalósulásáig tart. (Ezekről lásd bővebben a https://sf-corporate.hu/kozzetetelek honlapon elérhető Üzletszabályzatunkat.)

6.1.3.     Az adatfeldolgozók a Társasággal kötött írásos szerződés alapján, kizárólag a Társaság utasításai szerint és kizárólag a fent megjelölt céllal összefüggésben kezelhetik a Társaság által átadott személyes adatokat.

6.1.4.     Az adatfeldolgozók, a Társaság rendelkezése szerint legkésőbb az adatkezelésre vonatkozó szerződés megszűnését követő, a kezelt adatok átadásának, illetve adatmegsemmisítésnek az időpontjáig, vagy azon időtartamon belül jogosultak kezelni, ameddig a Társaság jogosult az adatok kezelésére.

6.1.5.     A Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Általános adatvédelmi rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintett személyes adatainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 

6.2       Adatátadás 

6.2.1.    Jogszabályban előírt esetekben a jogszabályban megjelölt intézmények, szervek, szervezetek részére a Társaság köteles továbbítani az általa kezelt, jogszabály által megjelölt személyes adatokat, amely adatátadás tényéről a Társaság minden esetben értesíti az érintetteket, ha azt jogszabály nem tiltja.

 

 1. WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ, HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK, SÜTI TÁJÉKOZTATÓ

7.1. Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a Társaság honlapja az oda látogató  felhasználó böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön a látogatóról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a felhasználó eszköze tárol, ezzel a felhasználó azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

7.2. A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja a Társaság honlapját, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze a látogató legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzíti az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

NOCHACHE Felgyorsítja a weboldal betöltését. A süti élettartama: a munkamenet hossza.

previousURL A korábban meglátogatott oldal elmentése. A süti élettartama: a munkamenet hossza.

mccid és mceid Belső információk az oldalak helyes működésének biztosításához. A süti élettartama: a munkamenet hossza.

SRV_id Belső információk a magas rendelkezésre állás biztosítása érdekében. A süti élettartama: a munkamenet hossza.

PHPSESSID A bejelentkezés beazonosítására szolgál. A süti élettartama: a munkamenet hossza.

Amennyiben a honlapra látogató nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhatók:

 

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

8.1       A Társaság minden észszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. A Társaság az általa kezelt személyes adatok védelmét az Általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően biztosítja. 

8.2       A Társaság mind papír alapú, mind elektronikus adattárolás esetén megfelelő fizikai és logikai védelmet biztosít az általa kezelt adatok vonatkozásában. A személyes adatokhoz való hozzáférés megfelelő technikai megoldásokkal korlátozott, illetve ellenőrizhető. A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a Társaság a kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti. 

 1. AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA

9.1       Az Általános adatvédelmi rendelet 15-22. cikkei szerint az érintett kérelmezheti a Társaságtól, mint adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát.

9.2       Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos lentebb részletezett jogait és a hozzájárulás visszavonásához való jogát a Társaság székhelyére vagy az info@sf-corporate.hu email címre küldött kérelmével, az azonosítását követően gyakorolhatja.

9.3       Ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett azonosításához szükséges információk nyújtását kérheti.

9.4       A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az érintett kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az Általános adatvédelmi rendelet 15–22. cikk szerinti kérelmei alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A Társaság a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a Társaság elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

9.5       Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 • A Társaság az érintetti jogosultság gyakorlásával kapcsolatban hozott intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 1. AZ ÉRINTETTI JOGOKRÓL RÖVIDEN

 

Hozzáférési jog

10.1     Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett kérésére a Társaság rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatai másolatát és egyidejűleg tájékoztatja az Általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama). 

 

Helyesbítéshez való jog

10.2     A Társaság az érintett kérésére késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó, általa kezelt pontatlan személyes adatokat.

 

A törléshez és az elfeledtetéshez való jog

10.3     A Társaság az Általános adatvédelmi rendelet 17. cikkében alapján az ott meghatározott esetekben az érintett kérésére, illetve külön kérés nélkül is, késedelem nélkül törli az érintett általa kezelt adatait. Ha az érintett a Társaság által nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor a Társaság megtesz minden észszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte az adatai törlését.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

10.4     A Társaság az érintett kérésére az Általános adatvédelmi rendelet 18. cikkében meghatározott rendelkezésekre figyelemmel korlátozottan kezeli az érintett személyes adatait. Ha az adatkezelés az érintett kérésére korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a Társaság – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli.

 

Adathordozhatósághoz való jog

10.5     Az Általános adatvédelmi rendelet 20. cikkével összhangban a Társaság, a szerződésen vagy hozzájáruláson alapuló automatizált módon történő adatkezelés esetén, az érintett kérésére, az érintettre vonatkozó, és korábban általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kiadja az érintett részére illetve az érintett kérésére, ha az technikailag megvalósítható, az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja. 

 

Tiltakozáshoz való jog

10.6     Amennyiben a Társaság jogos érdek alapján vagy közvetlen üzletszerzés céljából kezeli az érintett személyes adatát, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból az Általános adatvédelmi rendelet 21. cikke szerinti esetben bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat csak jogszabályban meghatározott esetben kezelheti tovább.

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
  • A Társaság számára fontos a személyes adatok megfelelő kezelése. A Társaság mindent megtesz azért, hogy a személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Az esetlegesen felmerülő problémákkal célszerű ezért, mielőtt más jogorvoslatot venne igénybe, közvetlenül a Társasághoz fordulni, azok mielőbbi orvoslása érdekében.

 

 • Az érintett jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; honlap: www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, ha az érintett megítélése szerint az érintett személyes adatai kezelése sérti az Általános adatvédelmi rendeletet. Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
 • Az érintett jogosult bírósághoz is fordulni jogorvoslat érdekében. Ebben az esetben az érintett dönthet arról, hogy a pert a Társaság tevékenységi helye szerinti EU tagállam vagy az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt indítja-e meg. Magyarországon az érintett a pert lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

SINUS-FAIR Corporate Zrt. adatkezelő

Mellékletek:

A jogi személy képviseletében eljáró természetes személy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos érdekmérlegelési teszt

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

JOGI SZEMÉLY ÜGYFELEK KÉPVISELŐINEK SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉHEZ

 

 1. Érintett személyes adat: A SINUS-FAIR Corporate Zrt. (a továbbiakban: Társaság) mint adatkezelő a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) ügyfelének képviseletében a kapcsolattartás során eljáró természetes személy alábbi adatait kezeli: neve beosztása/pozíciója, telefon, email elérhetősége.
 2. Érdekmérlegelési teszt elvégzésnek oka: Tekintettel arra, hogy a Társaság a szervezet ügyfél képviseletében eljáró természetes személy személyes adatait az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján jogos érdekből kezeli, a Társaság köteles elvégezni a Társaság jogos érdekének és az érintett érdekének súlyozását, és ennek alapján megállapítani, hogy teljesül-e az érintett érdekének arányos korlátozására vonatkozó feltétel, azaz kezelhető-e az érintett jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adata.
 • Az adatkezelés célja és a Társaság, mint adatkezelő jogos érdeke:

A Társaság egyes ügyfelei szervezetek, akiknek nevében képviselőjük jár el a szerződéskötés és a szerződés teljesítése során. A szervezet ügyfelének képviseletében eljáró természetes személy I. pontban meghatározott személyes adatainak kezelése elengedhetetlen az alábbi pontokban felsorolt célok eléréséhez:

 • Az adatkezelés célja egyrészt a befektetési szolgáltatási szerződés megkötése, fenntartása, teljesítése, elszámolása, továbbá a befektetési szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek igazolása, és az abból fakadó jogok érvényesítése, valamint a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás. A Társaság jogos érdeke a befektetési szolgáltatási szerződések teljesítése és a szervezet ügyfelekkel történő kapcsolattartás megvalósítása.
 • Az adatkezelés célja másrészt a Társaság szolgáltatásainak megismertetése és azok igénybevételének ösztönzése céljából termékinformációk, reklámanyagok és ajánlatok küldése az ügyfelek részére. A Társaság jogos érdeke a marketing tevékenység folytatása, gazdasági működésének fenntartás és fejlesztése érdekében.
 1. Az érintett érdekei: Az érintettnek, mint természetes személynek a fentiek szerinti védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy a személyes adatok védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések érvényesüljenek, a személyes adatait jogosulatlanul ne kezeljék.
 2. A Társaság és az érintett érdekeinek összevetése: A Társaságnak a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adatkezeléséhez fűződő érdeke felülmúlja az érintett személyes adatai védelméhez fűződő érdekeit, a Társaság arányosan korlátozza az érintett személyes adatai védelméhez való jogát, különös tekintettel az alábbiakra:
  • a Társaságnak lényeges és egyértelmű jogos érdeke fűződik a szervezet ügyfelével történő kapcsolattartáshoz és a befektetési szolgáltatási szerződés teljesítéséhez, továbbá a szerződés megkötésével, teljesítésével kapcsolatos tények igazolásához és az abból fakadó jogok érvényesítéséhez, ezzel összefüggésben a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adatok kezeléséhez;
  • a Társaságnak lényeges és egyértelmű jogos érdeke fűződik továbbá a szervezet ügyfelei részére, a Társaság szolgáltatásainak megismertetése és azok igénybevételének ösztönzése céljából történő termékinformációk, reklámanyagok és ajánlatok küldéséhez és ehhez a szervezet ügyfeleivel való kapcsolattartáshoz;
  • a Társaság a szervezet ügyfelével való kapcsolattartás során más, alternatív módon nem tud kommunikálni, kizárólag azok természetes személy képviselői útján;
  • a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezelése az érintett számára nem okoz nagyfokú érdeksérelmet, figyelemmel arra, hogy az adatkezelésre kizárólag a szervezet ügyféllel történő kapcsolattartás és a befektetési szolgáltatási szerződés teljesítése, továbbá a szerződés megkötésével, teljesítésével kapcsolatos tények igazolása és az abból fakadó jogok érvényesítése, valamint marketing célú küldemények megküldése érdekében kerül sor, azonban a Társaság – hacsak arra vonatkozóan jogszabálynak megfelelő további felhatalmazottsággal nem rendelkezik – más célból nem jogosult a szervezet képviselőjét megkeresni, vagy adatait más célból kezelni;
  • a Társaság által nyújtott biztosítékok és az adatvédelmi, adatbiztonsági intézkedések a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezelése során a jogellenes adatkezelést megakadályozzák.

A fentiek alapján a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adatoknak Társaság általi kezelése megítélésünk szerint nem okoz nagyfokú érdeksérelmet az érintett számára.

 1. Biztosítékok: Az érintett az adatkezelést a jelen érdekmérlegelési teszt és a Tájékoztatóban írtak szerint, valamint az ott írt jogainak gyakorlása révén ellenőrizheti, és jogosult élni tiltakozási jogával.
 • Érdekmérlegelési teszt eredménye: Megállapítható, hogy a Társaság jogos érdeke arányosan korlátozza az érintett jogos érdekét. Az érintett személyes adatok kezelése a szervezet ügyféllel történő kapcsolattartáshoz, továbbá a befektetési szolgáltatási szerződés teljesítéséhez, továbbá a szerződés megkötésével, teljesítésével kapcsolatos tények igazolásához és az abból fakadó jogok érvényesítéséhez, továbbá az ügyfelek részére marketing küldemények megküldéséhez elengedhetetlenül szükséges, annak kivitelezésére pedig alternatív, kevesebb személyes adat kezelésével járó vagy más módszert követő adatkezelési megoldások nem állnak rendelkezésre.

 

Az Adatkezelési tájékoztatót itt letöltheti PDF formátumba.